برنامه ها

 • برنامه های کنفرانس شامل موارد ذیل است

  • سخنرانی توسط اساتید دانشگاه­های ایران و جهان
  • ارائه مقالات پذیرفته­ شده در کنفرانس
  • موردکاوی در مدیریت استراتژیک
  • برگزاری کارگاه­های مدیریت استراتژیک
  • برگزاری پانل های تخصصی با موضوع مدیریت استراتژیک