ماموریت

  • مأموریت چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک به قرار ذیل است

    • ارتقا، توسعه و ترویج دانش مدیریت استراتژیک
    • تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصان حوزه مدیریت استراتژیک
    • تبیین اهمیت مدیریت استراتژیک و ترغیب سازمان ها و شرکت ها به بذل توجه به آن
    • معرفی آخرین دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی در زمینه مدیریت استراتژیک