زمانبندی

%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%81%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c1

– مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 آبان 1395 تمدید شد.

– مهلت ارسال اصل مقالات تا 25 آبان 1395 تمدید شد.