کمیته اجرایی

Drدکتر نادر سیدکلالی
دبیر اجرایی کنفرانس