کمیته اجرایی

Mr-masoudمهندس مسعود اصلانی فرد

Mr-sherafatمهندس مهرداد شرافت

Drدکتر نادر سیدکلالی
دبیر اجرایی کنفرانس