کمیته علمی

dr-abdi
Dr. Majid Abdi
University of Melbourne

daba-chowdhury219x293
Dr. Dababrata Chowdhury
University of Suffolk

dr-majid-eghbali-zarch
Dr. Majid Eghbali-Zarch
Memorial University

dr-lara-jelenc
Dr. Lara Jelenc
University of Rijeka

ron_meyer_t_
Dr. Ron Meyer
Tilburg University

john-pisapia-web
Dr. John Pisapia
Florida Atlantic University

sadler-smith-eugene-som
Dr. Eugene Sadler-Smith
University of Surrey

dr_tavakoliyan
Dr. Hamid Tavakolian
California State University

dr-zolfagharzadehدکتر محمد مهدی ذوالفقار زاده
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران