کمیته علمی

dr-abdi
Dr. Majid Abdi
University of Melbourne

daba-chowdhury219x293
Dr. Dababrata Chowdhury
University of Suffolk

dr-kevin-gallimore
Dr. Kevin Gallimore
Manchester Metropolitan University

ron_meyer_t_
Dr. Ron Meyer
Tilburg University

john-pisapia-web
Dr. John Pisapia
Florida Atlantic University

dr_tavakoliyan
Dr. Hamid Tavakolian
California State University

dr-madhoshiدکتر مهرداد مدهوشی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران