کمیته علمی

dr-abdi
Dr. Majid Abdi
University of Melbourne

daba-chowdhury219x293
Dr. Dababrata Chowdhury
University of Suffolk

dr-kevin-gallimore
Dr. Kevin Gallimore
Manchester Metropolitan University

ron_meyer_t_
Dr. Ron Meyer
Tilburg University

john-pisapia-web
Dr. John Pisapia
Florida Atlantic University

dr_tavakoliyan
Dr. Hamid Tavakolian
California State University

dr-aboeeدکتر محمد ابوئی اردکان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

dr-arabiiدکتر سید محمد اعرابی
هیئت علمی بازنشسته دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

dr.aghazadehدکتر هاشم آقازاده
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Dr-amiriدکتر مجتبی امیری
عضوهیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Dr-22دکتر فرشته امین
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Dr-bandariyanدکتر رضا بندریان
عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

dR-pourezzatدکتر علی اصغر پورعزت
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

dr-taslimiدکتر محمد سعید تسلیمی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

dr-hajipourدکتر بهمن حاجی پور
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

dr_ali_heidariدکتر علی حیدری
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8cدکتر سید حمید خداداد حسینی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

dr_ali_divandariدکتر علی دیواندری
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر نادر سید کلالی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

dr_Shahhoseiniدکتر محمد علی شاه حسینی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

dr_hossein_safariدکتر حسین صفری
عضوهیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Dr-kordnaejدکتر اسدالله کردنائیج
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87دکتر علی کرمانشاه
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

Dr-Keymasiدکتر مسعود کیماسی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

DR-mOHAGHARدکترعلی محقر
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Dr-cyruskدکتر کاوه محمد سیروس
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Dr-nimaدکتر نیما گروسی مختارزاده
عضو هیئت علمی دانشگده مدیریت دانشگاه تهران

dr-madhoshiدکتر مهرداد مدهوشی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

dr-moradiدکتر محمود مرادی
عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان

dr-shirazaiدکتر علینقی مصلح شیرازی
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

سید محمد مقیمی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

dr-malekakhlaghدکتر اسماعیل ملک اخلاق
عضو هیئت علمی  گروه مدیریت دانشگاه گیلان

Dr.Abbas_Monavarianدکتر عباس منوریان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Dr.nazariدکتر محسن نظری
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

dr-seyed-hamed-varesدکتر حامد وارث
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران