شورای سیاستگذاری

dr_karami.jpgدکتر غلامرضا کرمی
معاونت اجرایی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر محمد علی شاه حسینی
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر حسین صفری
معاون پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر طهمورث حسنقلی پور
رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر نادر سید کلالی
دبیر اجرایی کنفرانس

dr_ali_heidariدکتر علی حیدری
دبیر علمی کنفرانس

dr_ali_divandariدکتر علی دیواندری
رئیس کنفرانس