• محورهای اصلی

  • رهبری، تصمیم گیری، هوشمندی و تفکر استراتژیک
  • آینده نگاری و توسعه چشم انداز در سطح ملی ، صنعت و بنگاه
  • سیاستگذاری در سطوح ملی، منطقه ای و بخشی
  • استراتژی های رقابت، همکاری و هم رقابتی
  • مدیریت استراتژیک در شرکت های چند کسب و کاره و هلدینگ
  • استراتژی سرمایه انسانی، دارایی های نامشهود و سازمان یادگیرنده
  • توانمندیهای پویا، استراتژی تکنولوژی و نوآوری، و مدل کسب و کار
  • تدوین استراتژی، همسویی، پیاده سازی، ارزیابی و مباحث رفتاری استراتژی
  • حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی
  • توسعه دانش و تجارب مدیریت استراتژیک با بهره گیری از علوم شناختی