• محورهای اصلی

  • رهبری، تصمیم گیری، هوشمندی و تفکر استراتژیک
  • آینده نگاری و توسعه چشم انداز در سطح ملی ، صنعت و بنگاه
  • سیاستگذاری در سطوح ملی ، منطقه ای و بخشی
  • استراتژی های رقابت، همکاری و هم رقابتی
  • مدیریت استراتژیک در شرکت های چند کسب و کاره و هلدینگ
  • استراتژی سرمایه انسانی دارایی های نامشهود و سازمان یادگیرنده
  • توانمندیهای پویا، استراتژی تکنولوژی و نوآوری و مدل کسب و کار
  • مدیریت استراتژیک در عمل: تدوین استراتژی، همراستاسازی ، پیاده سازی، ارزیابی و مباحث رفتاری استراتژی
  • حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی
 • محور ویژه

  • توسعه دانش و تجارب مدیریت استراتژیک با بهره گیری از علوم شناختی
 • پانل های تجارب و چالش ها

  • اتحادهای راهبردی در صنعت خودرو ایران: فرصت ها و چالش ها
  • توسعه همکاریهای راهبردی بین المللی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
  • نوآوری در مدل های کسب و کار صنعت خدمات مالی
  • راهبردهای توسعه صنعت گردشگری در کشور