جهت ارتباط با دبیر اجرایی کنفرانس (دکتر نادر سیدکلالی) می توانید با ایمیل nader_kalali@ut.ac.ir مکاتبه فرمایید.