جهت ارتباط با دبیر علمی کنفرانس (دکتر علی حیدری) می توانید با ایمیل aheidary@ut.ac.ir مکاتبه فرمایید.