سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۷ :

سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه ۹۷ :

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران