3 بهمن ماه : سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

4 بهمن ماه : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

tehranmanagement-adress

4

1

2

3