دکتر دیواندری: تعریف استراتژی ملی بستر موفقیت است!