اعضای کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک