اعضای بین المللی کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک