پژوهشکده مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان حامی علمی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران و نخستین جایزه ملی استراتژی با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران همکاری خواهد کرد.