مهلت ارسال چکیده مقالات پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک تا تاریخ 15 آبان ماه 1397 تمدید شد.