نخستین جایزه ملی استراتژی توسط دانشگاه تهران و با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در قالب یکی از برنامه های پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک برگزار خواهد شد.