انتصاب دکتر نادر سیدکلالی به عنوان دبیر اجرایی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک