دکتر علی حیدری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، به عنوان دبیر علمی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک منصوب شد. زمینه تخصصی ایشان مدیریت استراتژیک است. ایشان سابقه ریاست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علوم ایران) را در کارنامه دارند.