دبیران پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک به شرح زیر هستند:

  • رئیس کنفرانس: دکتر علی دیواندری (دانشگاه تهران)
  • دبیر علمی کنفرانس: دکتر علی حیدری (دانشگاه تهران)
  • دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر نادر سیدکلالی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)