زمان برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک