دکتر علی دیواندری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، به عنوان رئیس پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک منصوب شد. زمینه تخصصی ایشان مدیریت استراتژیک است. ایشان سابقه مدیرعاملی بانک ملت و پارسیان را در کارنامه دارند و درحال حاضر رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هستند.