انتصاب دکتر علی دیواندری به عنوان رئیس پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک