مهلت ارسال چکیده مقاله برای پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک تا تاریخ 15 مهرماه 1397 است. پس از ارزیابی چکیده ها و اعلام موارد پذیرفته شده، محققان محترم می توانند تا تاریخ 12 آبان نسبت به ارسال اصل مقالات خود اقدام نمایند. نتایج نهایی داوری مقالات، 30 آبان سال 1397 اعلام خواهد شد.