مفهوم‌پردازی «مزیت دوسوتوان» در شرکت‌های هلدینگ؛ تحقق هم‌زمان رشد و سودآوری

 • نویسندگان

  محمد طالاری ـ دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

  سید حمید خدادادحسینی* ـ استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشكدۀ مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران

  اسداله کردنائیج ـ دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشكدۀ مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران

  عادل آذر ـ استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشكدۀ مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران

  * نویسندۀ مسئول: سید حمید خدادادحسینی                                                                 E-mail: khodadad@modares.ac.ir

 • چکیده

  شرکت‌ها در مسیر رشد خود به روش‌های مختلفی دست به تنوع فعالیت‌هایشان می‌زنند و وارد کسب‌و‌کارهای جدیدی می‌شوند. سؤال مهمی که این‌گونه شرکت‌ها همواره با آن مواجه‌اند این است که چه چیزی نوعی پرتفولیوی مناسب را برای شرکت‌های مادر شکل می‌دهد؟ در راستای پاسخ به این مسئله مدل‌های مختلفی توسط محققان و شرکت‌های مشاوره ارائه شده است که نقدهای بسیاری به آنها وارد شده است. از این‌رو، همچنان یکی از چالش‌های پیش روی شرکت‌های هلدینگ مدیریت مؤثر پرتفولیوی کسب‌و‌کارهایشان است. مقالۀ حاضر با هدف پاسخ به این چالش از رویکرد پژوهش کیفی و راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد کلاسیک (گلیزری) استفاده کرده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری 22 نفر از خبرگان و مدیران هلدینگ انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و عمیق گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش بیان‌کنندۀ آن است که هلدینگ‌ها برای مدیریت مؤثر پرتفولیوی خود به ایجاد مزیت دوسوتوانی نیاز دارند. دوسوتوانی به‌معناي توجه هم‌زمان به کاوش و بهره‌برداري عنوان شده است. با مفهوم‌سازی «مزیت دوسوتوان» استدلال می‌کنیم که شرکت‌های مادری که در محیطی پویا فعالیت می‌کنند با ایجاد پرتفولیویی متوازن و متناسب از کسب‌و‌کارهایی که از قابلیت‌های موجود بهره‌برداری و آنهایی که فرصت‌های جدیدی را جست‌وجوی می‌کنند، در بلند‌مدت هم به رشد و هم سودآوری خود ادامه خواهند داد.