به‌کارگیری رویکرد سناريونگاری منطق شهود (ILS)، برای تدوین سناریوهای آیندۀ حیات یکی از پالايشگاه‏های گاز کشور‌ در شرایط کاهش خوراک

 • نویسندگان

  سعید رعیت‌پیشه *ـ کارشناس‎ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

  رضا محیط ـ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

  رضا احمدی کهنعلی ـ دانشیار مدیریت صنعتی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

  * نویسندۀ مسئول: سعید رعیت پیشه                                                                           E-mail:saeedrayat25@gmail.com

 • چکیده

  آینده‌پژوهی علم و هنر کشف آینده در شکل‌بخشیدن به دنیای مطلوب فردا‌ست. امروزه آینده‏پژوهی از مهم‏ترین ابزار سیاست‏گذار‌ی و تصمیم‏گیری است. هدف از مقالۀ حاضر تدوین سناریو‏های آیندۀ ادامۀ حیات، به‌منظور روبه‏رو‌شدن یکی از پالایشگاه‏های گاز کشور، در شرایط کاهش خوراک است. بدین‌منظور برای طراحی سناریوها از رویکرد منطق شهود استنفورد، که روشی تصمیم‏گرا و خلاقیتی است، برای ساخت سناریوها استفاده شد. این روش سال‏هاست که توسط شرکت نفتی شل برای کاوش و درک آینده استفاده می‌شود. با توجه به مراحل این روش، ابتدا کارگروه متمرکز هفت‌نفره‏ای از خبرگان پالایشگاهی، با روش نمونه‏گیری هدفمند انتخاب و تیم سناریو تشکیل داده و به تعیین افق زمانی و دستور کار سناریو پرداخته شد. سپس، با انجام مصاحبۀ نیمه‌ساختار‌یافته با خبرگان نيروهاي محرک و پيشران تغييرات شناسایی شد. در مرحلۀ بعد با کمک توفان ‏مغزی در تیم سناریو، محرک‏های اصلی تعیین و عدم قطعیت‏های بحرانی خوشه‌بندی شد. درنهایت، با استفاده از عدم قطعیت‏های کلیدی شناسایی‌شده در مرحلۀ قبل، منطق سناریو‏های مختلف، برای روبه‌رو شدن پالایشگاه گاز دربرابر شرایط کاهش خوراک شکل داده و مجموعه سناریو‏های محتمل تعریف شد.