برنامه ‏ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو (مطالعۀ موردی: شرکت گروه اقتصاد سابین)

  • نویسندگان

    • حمیدرضا یزدانی *ـ استادیار مدیریت منابع انسانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
    • نیما نوح‏پیشه، کارشناس‎ارشد MBA ـ گرایش استراتژی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

    * نویسندۀ مسئول: حمیدرضا یزدانی E-mail: hr.yazdani@ut.ac.ir

  • چکیده

    یکی از علل مهم موفقیت برنامه‏های استراتژیک تدوین‌شده، ترسیم چشم‏اندازی مناسب از آیندۀ شرکت است. رویکردهای پیشین برنامه‏ریزی استراتژیک چشم‏انداز سازمان را به‌عنوان مبنا قرار می‌دادند و جهت‏گیری‏های کلان سازمان را بر آن اساس تدوین می‏ کردند. در دهۀ گذشته محیط به‌شدت در حال تغییر و عدم ‏قطعیت عوامل محیطی همچنان رو به افزایش است و دیگر شرکت‏ها نمی‏توانند تنها یک آیندۀ ترسیم‌شده را ملاک برنامه‏ریزی‏های آتی قرار دهند. بر این اساس، شرکت‏ها به رویکرد دیگری نیاز دارند تا بتوانند بر این عدم‏ قطعیت فایق آیند. بنابراین، بر آن شدیم در تحقیق حاضر رویکرد جدیدی از برنامه‏ریزی استراتژیک را معرفی و برای تدوین برنامۀ‏ استراتژیک شرکت گروه اقتصاد سابین به‌کار گیریم. رویکرد یادشده این امکان را در اختیار شرکت‏ها قرار می‏دهد تا تصاویر متفاوتی از آینده ایجاد کنند و شرکت خود را برای مواجهه با این آینده‏های متفاوت مهیا و آماده سازند. با توجه به موضوع تحقیق، مبرهن است که تحقیق حاضر از نوع مطالعۀ موردی و از نظر دسته‏بندی تحقیقات بر‌حسب هدف، کاربردی است. مدل استفاده‌شده، هشت‌مرحله‏ای و ترکیبی از رویکرد تلفیقی شرکت‏های لیپتزیگ و رولندبرگر و مدل عمومی برنامه‏ریزی استراتژیک است که علاوه بر سرعت‌بخشیدن به تصمیم‏گیری جامعیت کافی نیز ‌دار‌د.