شناسایی و اولویت‏ بندی ابعاد و اجزای مدل کسب‏وکار اپراتورهای تلفن همراه ایران

 • نویسندگان

  • حمیدرضا نورعلیزاده*ـ استادیار گروه مهندسی و مدیریت کسب‎وکار، دانشکدۀ مهندسی پیشرفت،دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
  • مرتضی حاجی‌زاده ـ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
  • مهدی غضنفری ـ استاد گروه مهندسی پیشرفت، دانشکدۀ مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

  * نویسندۀ مسئول: حمیدرضا نورعلیزاده E-mail: Nouralizadeh@iust.ac.ir

 • چکیده

  این پژوهش به‌شناسایی اجزای مدل کسب‏وکار در اپراتورهای تلفن همراه در ایران و تعیین اهمیت هر جزء می‏پردازد. در پژوهش حاضر ابتدا ادبیات مرتبط با مدل‏های کسب‏وکار به‌ویژه مدل‏های مطرح در بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات بررسی شده و سپس به‌منظور شناسایی اجزای مدل کسب‏وکار اپراتورهای تلفن همراه در ایران، از طریق مصاحبه با مدیران سه اپراتور تلفن همراه در ایران، مطالعه‏ای چند‌موردی انجام شده است. در مرحلۀ بعد، این عناصر کلیدی، با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP) رتبه‏بندی شدند. بر این اساس، در تجزیه و تحلیلی عمیق، سه بعد اصلی مدل‏های کسب‏وکار (خلق ارزش، ارائۀ ارزش و کسب ارزش) و نه جزء کلیدی آنها (منابع کلیدی، فعالیت‏های کلیدی، شرکای راهبردی، کانال‏های توزیع، ارزش پیشنهادی، بخش‌بندی مشتریان، مدیریت روابط با مشتریان، جریان‏های درآمدی و ساختار هزینه) در مدل کسب‏وکار اپراتورهای تلفن همراه که اهمیت عملیاتی دارند، شناسایی شدند و با استفاده از روش FAHP و با نظر خبرگان این صنعت، اهمیت هر بعد شناسایی شد. یافته‏های این پژوهش دانش بیشتری در خصوص اجزای مدل کسب‏وکار اپراتورهای تلفن همراه و اهمیت هر جزء فراهم می‏کند و به مدیران این امکان را می‏دهد تا شناخت بهتری از مدل کسب‏وکار خود داشته باشند و بتوانند به‏صورت بهینه آن را مدیریت کنند.