رقابت همکارانه‌: مروری بر تنشی در استراتژی

 • نویسندگان

  • محسن نظری ـ دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • محمود کمره‏ای‌ ـ استاد گروه مخابرات، دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • علی حیدری ـ استادیار گروه MBA، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • امیرحسین قادری عابد* ـ دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • چکیده

  تنها برخورداری از نوعی استراتژی بی‌نقص، متضمن پیشرفت سازمان نیست. آنچه بیش از سند راهبردی سازمان اهمیت دارد، اجرا، پیاده‏سازی و نظارت بر حسن اجرای برنامه است تا ضمن رفع موانع احتمالی در مسیر تحقق اهداف و پایبندی به چارچوب آن، پویایی برنامه در پاسخ به محرک‏های محیطی حفظ شود و برنامه با گذر زمان کارایی خود را از دست ندهد. این مقاله چارچوبی نظام‌مند برای اجرای استراتژی‏ها بر‌مبنای روش هوشین کانری به‌منظور یکپارچه‏سازی اقدامات اجرایی در پاسخ به موانع پیاده‏سازی سند راهبردی 1404 وزارت نیرو پیشنهاد می‏دهد. بدین‌منظور پس از نگاهی تحلیلی به بنیان‏های روش هوشین کانری، با آسیب‌شناسی اجرای استراتژی‏ها از بطن مطالعات پیشین و جمع‏بندی نظرات ده تن از خبرگان صنعت انرژی، موانع اصلی پیاده‏سازی سند راهبردی 1404 وزارت نیرو با روش تحلیل محتوا در پنج محور اصلی تبیین و فرایندی نظام‏مند بر‌مبنای هوشین کانری، برای رفع هر دسته از موانع پیشنهاد شد.