تأثیر آینده‏نگاری شرکتی بر تصمیمات استراتژیک و عملکرد شرکت

  • نویسندگان

    • اسماعیل ملک‌اخلاق ـ دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
    • رضا سلیمانی* ـ دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری بازرگانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

    * نویسندۀ مسئول: رضا سلیمانی E-mail: rsoleimani@phd.guilan.ac.ir

  • چکیده

    رصد و درک پیچیدگی‏های محیطی، مهم‌ترین نیاز مدیران شرکت‏ها و پاسخ‌گویی به آن، از مأموریت‏های اصلی علم مدیریت استراتژیک است. تغییرات سریع محیطی، شدت زیاد رقابت و ناکارآمدی روش‏هایی همچون تحلیل روندها و ماتریس SWOT به‌ویژه در دو دهۀ اخیر به تغییر نگرش مدیران و اندیشمندان حوزۀ استراتژیک به مفهوم آینده و پیچیدگی‏های محیطی منجر شد و رویکرد آینده‏پژوهی به‌ویژه آینده‏نگاری شرکتی به‌عنوان مفهومی جدید و جایگزین وارد ادبیات تفکر استراتژیک شده است. هدف این مقاله بررسی آینده‏نگاری شرکتی و بیان تأثیرات آن بر تصمیمات استراتژیک و عملکرد شرکت است. بدین‌منظور در این نوشتار با رویکردی تحلیلی ضمن مروری بر مفهوم آینده‏نگاری شرکتی و بیان تفاوت آن با سازه‏های مشابه، دیدگاه‏های فرایندی و کاربردی آینده‏نگاری شرکتی، مدل‏ها، ابزارها و رویکردهای مختلف آن تشریح و تأثیرات مثبت به‌کارگیری این روش بر تصمیمات استراتژیک و عملکرد آتی شرکت‏ها ارائه می‌شود.