شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت صنعت لیزینگ کشور

 • نویسندگان

  • داوود مسگریان حقیقی ـ دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه ادینبورگ، اسکاتلند
  • صادق قادری کنگاوری* ـ دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ـ سیاست¬گذاری بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
  • رضا ابراهیم اژدری ـ کارشناس ارشد مدیریت مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

  * نویسندۀ مسئول: صادق قادری کنگاوری E-mail: Sadegh.ghaderi@ut.ac.ir

 • چکیده

  شناخت عوامل کلیدی موفقیت، در تدوین استراتژی‌های مناسب و هم‌راستا با نیاز محیطی بسیار مؤثر است. از طرفی از عوامل کلیدی موفقیت می‎توان به‎عنوان سنجه‎هایی برای کنترل برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده کرد. این پژوهش تلاش می‎کند به شناسایی و اولویت‎بندی مهم‎ترین عوامل کلیدی موفقیت صنعت لیزینگ بپردازد. بدین منظور ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه­های نیمه­ساختاریافته و بر اساس روش­شناسی تحلیل محتوا، عوامل اولیه شناسایی و استخراج شدند. میزان اهمیت هر یک از این عوامل از طریق پرسشنامه‎ای سنجیده شد. جامعۀ آماری این پژوهش مدیران عامل، مالی و بازاریابی فعال در صنعت لیزینگ کشور هستند. برای انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است. به‎منظور امتیازدهی، 30 پرسشنامه در اختیار خبرگان صنعت قرار گرفت و 24 پرسشنامه عودت داده شد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و مدیران ارشد صنعت به تأیید رسید و پایایی پرسشنامه نیز با بهره‎مندی از روش ضریب آلفای کرونباخ در نرم‌افزار SPSS 812/0 به‎دست آمد که نشان از پایایی قابل قبول پرسشنامه دارد. اولویت­بندی هر عامل با اجرای آزمون فریدمن در نرم‌افزار SPSS انجام گرفت که در نهایت به شناسایی و رتبه‎بندی 20 عامل اصلی منجر شد. نتایج نشان داد قدرت جذب منابع مالی ارزان‌تر نسبت به رقبا، مهم‌ترین عامل کلیدی موفقیت صنعت لیزینگ است. توان اجرایی بازپس‎گیری مطالبات و بهره‎مندی از تیم باتجربه و متخصص در این صنعت نیز، عوامل بعدی شناخته شدند.