تبیین اثر خلاقیت و نوآور‏ی‏پذیری بر عملکرد نوآورانۀ بنگاه (مطالعۀ موردی: شرکت‏های دانش‏بنیانِ حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات)

 • نویسندگان

  • وحید محمدی *ـ دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • محمد گشتاسبی ـ دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • اسماعیل جعفرپناه ـ دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • مهدی کریمی زارچی ـ کارشناس‎ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس ایران

  * نویسندۀ مسئول: وحید محمدی E-mail: vahidp251@gmail.com

 • چکیده

  در محیط‏های پویای کسب‏وکارهای فناوری‏محورِ امروزی، توانمندی‏های نوآورانه در هر بنگاهی، به‌عنوان منابعی ارزشمند برای دستیابی به عملکرد بهتر بنگاه هستند. خلاقیت کارکنان به‌عنوان یکی از توانمندی‏های مهم، بر میزان نوآور‌بودن فرد و همچنین میزان نوآور‌بودن بنگاه تأثیر‏گذار است. تحقیقات اندکی وجود دارند که به بررسی اثر عملکردی خلاقیت و نوآورپذیری کارکنان پرداخته‏ باشند. از این‌رو، مطالعۀ پیش رو با ارائۀ مدلی تأثیر خلاقیت کارکنان بر نوآور‌بودن و عملکرد نوآورانۀ بنگاه را بررسی می‌کند. این تحقیق از منظر هدف کاربردی و به‌لحاظ جمع‏آوری داده‏ها توصیفی‌ـ همبستگی مبتنی بر مدل‏سازی معادلات ساختاری است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، شرکت‏های دانش‏بنیان کوچک و متوسط فعال در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان تهران هستند. روش نمونه‏گیری در این تحقیق تصادفی ساده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و در سطح خطای 5 درصد، معادل 120 شرکت به‌دست آمد. در‌مجموع، 70 پرسشنامه عودت داده شد که از این میان تعداد 58 پرسشنامه قابل استفاده بود که بیان‌کنندۀ تعداد پاسخ مؤثر 48 درصدی است. در این مطالعه در تحلیل‏ها از نرم‏افزارهای SmartPLS و SPSS استفاده شده است. یافته‏های این پژوهش بیان‌کنندۀ تأثیر مثبت و معنادار خلاقیت بر نوآوری‏پذیری و عملکرد نوآورانۀ بنگاه است. در این پژوهش همچنین تأثیر مثبت نوآوری‏پذیری فرد و بنگاه بر عملکرد نوآورانۀ بنگاه، تأیید شد.