نگاه استراتژیک به تولید محصولات سازمان های خبری: استراتژی های خرد و کلان در تولید گزارش خبری تلویزیونی

  • نویسندگان

    • سیدمهدی شریفی ـ استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
    • افشین امیدی* ـ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

    * نویسندۀ مسئول: افشین امیدی E-mail: aomidi@ut.ac.ir

  • چکیده

    افراد در طول روز با یکدیگر دربارۀ خبرهایی صحبت می­کنند که خودشان نمی‎توانند از رویداد مد نظر، تجربۀ دسته اولی داشته باشند، برای همین باید به تولیدات خبری رسانه­ها اعتماد کنند. میان محصولات متفاوت سازمان­های خبری، گزارش خبری تلویزیونی اهمیت بسیاری در شکل‎دادن فهم مخاطبان از بخش­های مختلف دنیا دارد که از اعتماد زیاد مخاطبان به این نوع تولیدات خبری نشئت می‎گیرد. هدف اصلی این مقاله تدوین استراتژی­های مطلوب برای تولید هر چه بهتر گزارش­های خبری تلویزیونی است که برای ارتقای مدیریت استراتژیک در سازمان­های خبری تلویزیونی، امر بسیار حیاتی و اثربخش محسوب می‎شود. این پژوهش از انواع تحقیقات کاربردی است و از لحاظ روش­شناسی، توصیفی ـ تحلیلی محسوب می­شود. داده­های پژوهشی آن از طریق مطالعه کتابخانه­ای و اسنادی به‎دست آمده است. نتایج این تحقیق گویای آن است که مقوله­هایی همچون انتخاب موضوع، ارزش­های خبری و عصر دیجیتالی، چالش­هایی را در برابر تولید مطلوب این محصولات پدید آورده­اند. همچنین برای استراتژی­های مطلوب تولید گزارش خبری تلویزیونی، پس از شناسایی دو سطح خرد و کلان، راهکارهایی متناسب با هر یک از سطوح به‎صورت جزئی ارائه شد.