بازارگرایی به‎مثابۀ یکی از انواع جهت‏ گیری‏های استراتژیک شرکتی: مفهوم، پیشایندها و نتایج

 • نویسندگان

  • نادر سیدکلالی *ـ دکتری تخصصی مدیریت، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • سیدمعین طباطبایی‏پورـ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب‏و‏کار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • مصطفی طورانی ـ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب‏و‏کار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

  مصطفی طورانی ـ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب‏و‏کار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • چکیده

  یافته ‏های تحقیقاتی نشان می‏دهد بازارگرایی به‌عنوان یکی از جهت‏گیری‏های استراتژیک سودمند بر عملکرد کسب‏ و‏کار تأثیر مثبت دارد. تحقیقاتی که تا کنون در حوزه‏های بازاریابی و استراتژی صورت پذیرفته، بازارگرایی را به‌عنوان رفتاری اثربخش توصیف می‏کند که به‌کمک آن شرکت‏ها امکان دستیابی به عملکرد برتر و مزیت‏ رقابتی را به‌دست می‏آورند. بازارگرایی از ابعاد گوناگونی تشکیل شده است که پژوهش دربارۀ آنها به شکل‏گیری ادبیات موضوع غنی و متنوعی انجامیده است. در پژوهش حاضر محققان تلاش کرده‏اند تا به بررسی جامعی دربارۀ تحقیقات انجام‏پذیرفته در موضوع بازارگرایی اقدام کنند. نتایج این تحقیق می‏تواند راهنمای سایر محققان برای انجام پژوهش‏های تجربی بیشتر در این زمینه باشد. در تحقیق حاضر مفهوم بازارگرایی براساس دیدگاه‏های مختلف تشریح و ابعاد آن معرفی شده است؛ همچنین تأثیر بازارگرایی در فعالیت شرکت‏های فعال در صنایع گوناگون مانند دانشگاه‏ها و آموزش عالی، هتلداری، ساختمان و… بررسی شده است. شناسایی عوامل مؤثر بر بازارگرایی و آثار و نتایج آن، بخش دیگر پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است. در پایان، جدیدترین یافته‏ها درخصوص این سازه طرح شده و پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی ارائه شده است.