تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی برای شرکت تیام شبکه با مدل ترکیبی SWOT و AHP

 • نویسندگان

  • بابک رشیدی آشتیانی *ـ دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
  • راحله حبیبی آشتیانی ـ کارشناس‎ارشد علوم اقتصادی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اراک، اراک، ایران

  * نویسندۀ مسئول: بابک رشیدی آشتیانی E-mail: babak_rashidi@ut.ac.ir

 • چکیده

  هدف اصلی پژوهش حاضر، برنامه‏ریزی برای رسیدن به چشم‏انداز بلندمدت شرکت تیام شبکه از طریق تدوین استراتژی بر‌اساس مأموریت شرکت است. بررسی تحقیقات گذشته در ایران نشان می‏دهد اغلب سازمان‏ها، از ابزار SWOT برای تدوین استراتژی خود و از ماتریس جذابیت QSPM برای انتخاب بهترین استراتژی استفاده کرده‏اند. بنابراین، دقیق‌نبودن روش QSPM که اغلب با خطای تشخیص از سوی خبرگان همراه است، محقق را بر آن داشت تا ضمن بهره‏گیری از تکنیک SWOT، برای رده‏بندی استراتژی‏ها و انتخاب مؤثرترین آنها از ترکیب روش AHP استفاده کند. نوع تحقیق بر‌اساس ماهیت، توصیفی‌ـ موردی و بر اساس هدف، کاربردی است و علاوه بر به‏کارگیری روش دلفی و مطالعات میدانی از طریق مصاحبه و طرح پرسشنامه برای 91 نفر از کارکنان، مدیران شرکت و اعضای صنف، برای زیاد‌کردن دقت تحلیل، از آمار منتشرشده توسط مراجع معتبر جهانی نظیر درجۀ آزادی اقتصادی ایران در سایت هریتیج، شاخص عملکرد محیط زیستی EPI، شاخص نوآوری GII، شاخص پیشرفت اجتماعی SPI و مطالعات مؤسسۀ Mundi نیز استفاده ‏شده است. برای تحلیل عوامل خارجی، از تکنیک PESTEL و بررسی نیروهای رقابتی مایل پورتر و برای تحلیل محیط داخلی نیز رویکرد کارکردی یا وظیفه‌گرا بررسی ‏شده است. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد استراتژی‏های ناحیۀ رقابتی برای رسیدن به اهداف این شرکت مناسب است. در پایان، اولویت‏بندی استراتژی‏ها با روش AHP و تحلیل داده‏ها در نرم‏افزار Expert Choice انجام می‏شود. اگرچه تکنیک AHP بعضی کمبودهای مراحل ارزیابی و اندازه‏گیری SWOT را مرتفع می‏کند، از آنجا ‏که قادر به ارزیابی وابستگی میان عوامل نیست، به محققان آتی پیشنهاد می‏شود که ارتباط معنادار بین هر‌یک از معیارها را از طریق روش ANP نیز بررسی کنند.

  کلیدواژه: استراتژی، شرکت تیام شبکه، SWOT، .AHP