سنجش تأثیر استراتژی‏های رقابتی بر عملکرد سازمان

  • نویسندگان

    • عباسعلی رستگار*ـ دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران
    • امین همتی ـ کارشناس‎ارشد مدیریت بازاریابی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران

    * نویسندۀ مسئول: عباسعلی رستگار E-mail: a_rastgar@semnan.ac.ir

  • چکیده

    ‌طی سالیان متمادي تسري دانش مدیریت استراتژیک در همۀ ابعاد کسب‌وکار، توجه ‌فراوانی را از سوي محققان و پژوهشگران به‌خود جلب کرده است. تلاش‏های تحقیقاتی در دهه‏هاي مختلف سبب پدیدآمدن ابزارها و مدل‏هاي متنوع و متعدد براي تدوین و طراحی استراتژي و درنتیجه بهبود کیفیت استراتژي‌سازي در سازمان شده است. سازمان‏ها برای دستیابی به موفقیت در عرصۀ رقابتی امروزی به ابزاری قوی نیاز دارند تا بتوانند از آن به‌عنوان وسیله‏ای برای بهره‏گیری از مزیت‏های رقابت ملی استفاده کنند. مشهورترین مدل در دنیای رقابت جهانی، مدل مزیت رقابتی مایکل پورتر است. او برای پیشی‌گرفتن از رقبا سه استراتژی عمومی را پیشنهاد می‏کند که عبارت‌اند از: رهبری در هزینه، تمایز و تمرکز. از سوی دیگر، امروزه بهبود عملکرد سازمانی و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر آن مورد توجه بیشتر محققان واقع شده است. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر استراتژی‏های رقابتی پورتر بر عملکرد بانک ملت است. فرضیات مطرح‌شده در پژوهش حاضر بررسی تأثیر سه بعد استراتژی رقابتی بر چهار بعد عملکرد یعنی سودآوری، رشد، رضایت مشتریان و سازگاری و وفق‌پذیری است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر کلیۀ مدیران و کارکنان شعب بانک ملت شهرستان تهران بوده است و با توجه به فرمول کوکران در تعیین حجم جوامع آماری محدود تعداد نمونۀ آماری برابر 362 نفر تعیین شد و در بازه زمانی نیمۀ نخست سال 1395 اقدام به جمع‌آوری نظرات این افراد شده است. با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع‌آوری و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج به‌دست‌آمده بیان‌کنندۀ تأیید همۀ فرضیات مطرح‌شده بود. با توجه به نتایج باید گفت که بیشترین تأثیر مربوط به تمایز بر سودآوری است.