تأثیر سرمایۀ فکری بر قابلیت‌های پویای سازمانی

 • نویسندگان

  • علی حیدری ـ استادیار گروه MBA، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • نادر سیدکلالی ـ دکتری تخصصی مدیریت، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • مجتبی زاهدیان* ـ دانشجوی کارشناسی ارشد MBA ـ گرایش استراتژی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

  * نویسندۀ مسئول: مجتبی زاهدیان E-mail: m.zahedian@ut.ac.ir

 • چکیده

  در دهه­ های اخیر، دارایی­های نامشهود به یکی از اصلی­ترین عوامل مؤثر بر برتری عملکردی سازمان­ها تبدیل شده است. امروزه سرمایۀ فکری منبع کلیدی برای کسب مزیت رقابتی پایدار به‎شمار می‎رود. محیط پیرامون سازمان‌ها به‎دلیل تحولات دائمی در  بازار و فناوری، به‎طور دائم در حال تغییر است. در چنین وضعیتی سازمان­ها تنها می‎توانند مزیت­های موقتی کسب کنند. دیدگاه قابلیت‌های پویا نحوۀ خلق و نگهداری مزیت رقابتی برای سازمان‌ها را در وضعیت متغیر محیطی توضیح می‌دهد. یکی از موضوعاتی که در ادبیات قابلیت‌های پویا به بحث گذاشته می‎شود، شناسایی پیشایندها و محرک‌های آن است. در تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام گرفته، به تأثیر دانش و دارایی‌های نامشهود سازمانی بر قابلیت­های پویا کمتر توجه شده است. سرمایۀ فکری، سازه­ای است که سه مؤلفۀ سرمایۀ انسانی، سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ سازمانی را دربرمی‎گیرد. پژوهش حاضر، ضمن مطالعۀ ادبیات سرمایۀ فکری و قابلیت­های پویا، به بحث دربارۀ شواهدی می‎پردازد که نشان از تأثیر سرمایۀ فکری و مؤلفه‌های سازندۀ آن بر قابلیت‌های پویا دارد. در پایان نیز مدلی مفهومی برای تبیین تأثیر سرمایۀ فکری بر قابلیت‌های پویای سازمانی ارائه خواهد شد.