ارائۀ چارچوبی به‌منظور ارزیابی و اولویت‏بندی استراتژی‏ها بر‌مبنای مدل کارت امتیازی متوازن با ترکیب روش‏های سوارا و کوپراس خاکستری

 • نویسندگان

  • جلیل حیدری دهوئی *ـ استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران
  • حمیدرضا فیروزفرـ دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران
  • نوید محمدی ـ دانشجوی کارشناسی ارشد، رشتۀ مدیریت تکنولوژی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران
  • امیرسالار ونکی ـ دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

  * نویسندۀ مسئول: جلیل حیدری دهوئی E-mail: heidaryd@ut.ac.ir

 • چکیده

  در محیط رقابتی امروز، تدوین و انتخاب استراتژی‏های صحیح یکی از چالش‏های مهم پیش روی سازمان‏ها برای ایجاد مزیت رقابتی است. بدین‌منظور کارت امتیازی متوازن به‌عنوان نوعی ابزار ارزیابی استراتژیک کارآمد، با برقراری ارتباط میان شاخص‏های مختلف مالی و غیرمالی، می‏تواند دیدگاه جامعی برای طراحی و تدوین استراتژی بهینه به تصمیم‏گیرندگان ارائه دهد. این مدل به سازمان‏ها کمک می‏کند تا با در‌نظر‌گرفتن ابعاد چهارگانۀ مالی، مشتری، فرایند‏های داخلی، و رشد و یادگیری، استراتژی‏های خود را تدوین کنند. یکی از نکات شایان توجه در این زمینه، ناتوا‌نی مدل یادشده در رتبه‏بندی استراتژی‏های تدوین شده است. حال آنکه به‌دلیل وجود چهار بعد مختلف در این مدل و وجود شاخص‏های عملکردی مناسب در هر سطح، می‏توان با ترکیب این مدل با روش‏های تصمیم‏گیری چندشاخصه چارچوبی به‌منظور ارزیابی و اولویت‏بندی استراتژی‏ها فراهم کرد. از این‌رو، در این تحقیق بعد از تعیین لیست استراتژی‏های شرکت و ترسیم نقشۀ استراتژی، هریک از استراتژی‏های احصا‌شده با در‌نظر‌گرفتن تأثیرگذاری آنها بر شاخص‏های کلیدی عملکرد (KPI) تعیین‌شده در هریک از سطوح چهارگانۀ BSC، ارزیابی شده و در ادامه با لحاظ وزن هریک از KPI های شناسایی‌شده، اقدام به رتبه‏بندی استراتژی‏ها شده است. وزن شاخص‏ها از روش سوآرا و انتخاب نهایی با روش کوپراس خاکستری انجام شده است. چارچوب طراحی‌شده به‌منظور رتبه‏بندی استراتژی‏های یک شرکت فعال در زمینۀ سرمایه‏گذاری در حوزۀ ساختمان استفاده شده است.