بررسی تغییر سازمانی از دیدگاه معناسازی

  • نویسندگان

    • الهام حیدری*ـ دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

    * نویسندۀ مسئول: الهام حیدری                                                                                   E-mail: elhamheydari@ut.ac.ir

  • چکیده

    معناسازی مفهومی است که طی چند دهۀ اخیر توجه بسیاری از محققان مطالعات سازمانی را به خود جلب کرده است. در تحقیقات اولیه درخصوص معناسازی، این مفهوم بیشتر هنگام مواجهۀ سازمان با وقایع مبهم و غیرقابل انتظار، بحث می‏‌شد، با این‏حال به‌تدریج کاربرد آن گسترش یافت و حوزه‏های دیگری از مباحث سازمانی را نیز دربرگرفت. امروزه دیدگاه معناسازی به‌طور گسترده‌ای در تبیین تغییر سازمانی استفاده می‌شود با این‏حال هنوز منابع اندکی درخصوص آن در زبان فارسی وجود دارد. مقالۀ حاضر در زمینۀ تغییر سازمانی از منظر معناسازی است. به این‌ترتیب، در پژوهش حاضر ابتدا مروری بر مفهوم معناسازی و تحقیقات کلیدی انجام‏شده درخصوص آن صورت پذیرفته است؛ سپس تغییر سازمانی و ویژگی‏های آن معرفی شده و درنهایت تغییر سازمانی از دیدگاه معناسازی بحث شده است.