تدوین نقشۀ استراتژیک بخش معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و مدل‌سازی تفسیری ساختاری

  • نویسندگان

    • حسین اسمعیلیان ـ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
    • حمید‌رضا ملائی ـ استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
  • چکیده

    نقشه‏های استراتژی، مسیر خلق ارزش در سازمان‏ها را نشان می‏دهند. در اهمیت این نوع نقشه‏ها همین بس که نقطۀ شروع جاری‏سازی استراتژی در بسیاری از دیدگاه‏های نوین این حوزه قلمداد می‏شود. این مسئله زمینۀ به‏کارگیری مدل‏های برنامه‏ریزی استراتژیک را در دانشگاه‏ها را فراهم کرده است. در این تحقیق تلاش شده است به‏منظور تسریع حرکت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به‏سوی چشم‏انداز خود، با استفاده از مدلی مناسب، اهداف استراتژیک حوزۀ آموزشی در قالب نقشۀ استراتژی برای واحد معاونت آموزشی تدوین شود. برای این منظور اهداف استراتژیکی‌ای که برای این بخش شناسایی و تدوین ‏شده بود را بررسی و ارزیابی و برای دست‏یابی به آنها شاخص‏هایی تعریف کردیم. سپس با استفاده از مناظر کارت امتیازی متوازن شامل مالی، مشتریان، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری و کمک 44 نفر از افراد با‌صلاحیت به‏وسیلۀ پرسشنامه، اهداف استراتژیک بااهمیت را مشخص و به کمک آزمون تی و نرم‏افزار SPSS آنها را توصیف و با کمک مدل‏سازی تفسیری ساختاری رابطۀ علت و معلولی آنها را مشخص و سرانجام نقشۀ استراتژی را رسم کردیم.