چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک برگزار شد