مقالات پذیرفته شده برای ارائه در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک