استقبال بی نظیر از فراخوان «جشنواره ملی پایان نامه برتر مدیریت استراتژیک»