حضور پرفسور جعفر جعفری در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک