برای سنجش استراتژی به چه تعداد شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) نیاز داریم؟