مقالات کنفرانس چهارم

جولای 5, 2019

Developing DEMATEL-CCA Hybrid Algorithm Approach to Analyze the Causal Relations on Global Competitiveness Pillars

Developing DEMATEL-CCA Hybrid Algorithm Approach to Analyze the Causal Relations on Global Competitiveness Pillars Mohammad Reza Mehregan Prof. of Operational Research, University of Tehran, Tehran, Iran Rohollah […]
جولای 5, 2019

The Relationship between Top Managers’ Strategic Thinking Capability and Firm’s Entrepreneurial Orientation

The Relationship between Top Managers’ Strategic Thinking Capability and Firm’s Entrepreneurial Orientation Nader Seyed Kalali* PhD. of Strategic Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran […]
جولای 5, 2019

A Typology of Strategic Relationships in Religious Tourism Business Networks

A Typology of Strategic Relationships in Religious Tourism Business Networks Ali Heidari* Assistant Prof., Production and Operation Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran […]
جولای 5, 2019

Leadership Styles and Type of Organization

Leadership Styles and Type of Organization Sirous Tabrizi* PhD Candidate, Sessional Instructor, Faculty of Education, University of Windsor, Windsor, Canada Mohammad Kabirnejat PhD Candidate Hashtrood Branch, […]
جولای 5, 2019

Innovation Strategy, from R&D to Open Innovation; Review and Recommendations

Innovation Strategy, from R&D to Open Innovation; Review and Recommendations Manouchehr Ansari* Associate Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Iran Ehsan Soltanifar Lecturer, Faculty of […]
جولای 5, 2019

سناریو‌نگاری شرکتی در راستای ساماندهی DNA سازمانی

سناریو‌نگاری شرکتی در راستای ساماندهی DNA سازمانی ‌اسماعیل ملک‌اخلاق ـ دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران محبوبه اسماعیلی* ـ دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه گیلان، […]
جولای 5, 2019

برنامه‏ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو (مطالعۀ موردی: شرکت گروه اقتصاد سابین)

برنامه‏ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو (مطالعۀ موردی: شرکت گروه اقتصاد سابین) حمیدرضا یزدانی *ـ استادیار مدیریت منابع انسانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران نیما نوح‏پیشه، […]
جولای 5, 2019

شناسایی و اولویت‏بندی ابعاد و اجزای مدل کسب‏وکار اپراتورهای تلفن همراه ایران

شناسایی و اولویت‏بندی ابعاد و اجزای مدل کسب‏وکار اپراتورهای تلفن همراه ایران حمیدرضا نورعلیزاده*ـ استادیار گروه مهندسی و مدیریت کسب‎وکار، دانشکدۀ مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و […]
جولای 5, 2019

رقابت همکارانه‌: مروری بر تنشی در استراتژی

رقابت همکارانه‌: مروری بر تنشی در استراتژی محسن نظری ـ دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران محمود کمره‏ای‌ ـ استاد گروه مخابرات، […]