اکوسیستم چیست و چرا همچنان در زمینه‌های اقتصادی استفاده می‌شود؟