مرور نظام‌مند بر ادبیات الگوی ساختاری در اتحادهای استراتژیک