15-تکامل مدیریت استراتژیک و روند تحقیقات مدیریت استراتژیک