بنگاه‌های بزرگ و شکل‌گیری اکوسیستم اطراف این بنگاه‌ها