بررسي و ارزيابي هم‎راستايي استراتژي‎ها و مدل كسب‎و‎كار در مجتمع صنعتي ماموت و ارائه راهكارهاي بهبود