بازارگرایی به‎مثابۀ یکی از انواع جهت‏گیری‏های استراتژیک شرکتی: مفهوم، پیشایندها و نتایج